had kifayah (11)

Tolakan Had Kifayah terdiri daripada 2 komponen iaitu komponen Kategori dan komponen Item

Tolakan Had Kifayah digunapakai dalam kiraan Zakat Pendapatan kerana ianya adalah penilaian terbaik dalam menentukan keperluan lengkap bagi menjamin kelangsungan hidup seseorang individu dan mereka yang berada di bawah tangunggannya dan ianya juga bertepatan dengan keperluan dan kehendak Syara’.

Penetapan kadar amaun bagi setiap kategori Had Kifayah di negeri Pahang ditentukan melalui kaedah kajian perpustakaan dan lapangan dengan mengambil kira perbelanjaan keperluan asasi yang merangkumi 9 item keperluan asasi pada masa kini.

Perbezaan ini wujud disebabkan penentuan atau parameter kadar Had Kifayah di setiap negeri adalah berbeza antara satu sama lain.

Page 2 of 3